تلفن: 88574469 021 تماس با ما

 

AR-LB-90-C36N

مشخصات فنی

ولتاژ کاری

توان مصرفی

درجه حفاظت

دمای کارکرد

وزن

زاویه لنز

کارکرد در رطوبت نسبی

روشنایی سقفی - مدل تایل 60*120

مشخصات فنی

ولتاژ کاری

توان مصرفی

جریان مصرفی

درجه حفاظت

دمای کارکرد

وزن

زاویه لنز

کارکرد در رطوبت نسبی

روشنایی –  مدل مهتابی

مشخصات فنی

ولتاژ کاری

توان مصرفی

جریان مصرفی

دمای کارکرد

کارکرد در رطوبت نسبی

روشنایی سقفی - مدل تایل 30*120

مشخصات فنی

ولتاژ کاری

توان مصرفی

جریان مصرفی

درجه حفاظت

دمای کارکرد

وزن

زاویه لنز

کارکرد در رطوبت نسبی

روشنایی –  مدل مهتابی

مشخصات فنی

ولتاژ کاری

توان مصرفی

جریان مصرفی

دمای کارکرد

کارکرد در رطوبت نسبی

روشنایی سقفی - مدل تایل 60*60

ولتاژ کاری

توان مصرفی

جریان مصرفی

درجه حفاظت

دمای کارکرد

وزن

زاویه لنز

کارکرد در رطوبت نسبی

لامپ کارگاهی

مشخصات فنی

ولتاژ کاری

توان مصرفی

جریان مصرفی

درجه حفاظت

دمای کارکرد

وزن

زاویه لنز

کارکرد در رطوبت نسبی

روشنایی سقفی - مدل تایل 30*30

مشخصات فنی

ولتاژ کاری

توان مصرفی

جریان مصرفی

درجه حفاظت

دمای کارکرد

وزن

زاویه لنز

کارکرد در رطوبت نسبی

180-250 Volt

44 Watt

0.2 Ampere

55

20-60 c

3850 ± 100 g

5-140 degrees

95%

180-250 Volt

6 Watt

0.02 Ampere

10-60 c

95%

180-250 Volt

12 Watt

0.05 Ampere

10-60 c

95%

180-250 Volt

17 Watt

0.075 Ampere

21

10-60 c

1000 ± 100 g

گسترده

95%

مشخصات فنی

180-250 Volt

33 Watt

0.15 Ampere

21

10-60 c

2200 ± 100 g

گسترده

95%

180-250 Volt

44 Watt

0.2 Ampere

21

10-60 c

2200 ± 100 g

گسترده

95%

180-250 Volt

66 Watt

0.3 Ampere

21

10-60 c

4400 ± 100 g

گسترده

95%

185-250 Volt

40 Watt

IP55-IP65

10-60 c

2000 ± 100 g

30-150 degrees

95%

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.